Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální stavy toků

20.7.2024 19:00

Aktuální výška:

101 cm

20.7.2024 18:00

Aktuální výška:

66 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněv normální
Otrokovice – lávka normální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravomoci zastupitelstva obce

 

Pravomoci zastupitelstva obce jsou určeny ustanovením § 84 a § 85 zákona 128/2008 Sb. o obcích.

§ 84
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do  samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje obce,

b) schvalovat územní plán obce a regulační plán28) a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy,   zakládací smlouvy a  stanovy a  rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)

g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na  valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v  nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

l) stanovit počet členů rady obce,

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a  další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a  odvolávat je z funkce,

p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a  odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i  počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a  odvolávat je z funkce,

r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

s) zřizovat a zrušovat obecní policii,

t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a  dalších veřejných prostranství,

v) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v  samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102  odst. 2.

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.


§ 85
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a  peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací nad 50  000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a  vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a  ochrany životního prostředí,

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o  poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o  přistoupení k  závazku a smlouvy o sdružení,

k) zastavení nemovitých věcí,

l) vydání komunálních dluhopisů