Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

116 cm

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

65 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněv normální
Otrokovice – lávka normální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Platba poplatku za komunální odpad v obci Spytihněv  v roce 2024

 

K 1.1.2024 je účinná  vyhláška č. 3/2023 o výši místního poplatku za sběr odpadu. 

 

Od 1. 1. 2022 platí vyhláška číslo 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

Výše poplatku pro rok 2024 na poplatníka je 750,- Kč.

Termín splatnosti poplatku: nejpozději do 30.5.2024

 

SDĚLENÍ občanům k poplatkům v roce 2024

 

Poplatek pro kalendářní rok je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu. 

Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území obce Spytihněv. 

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
 • poplatník je povinen ohlásit jméno, příjmení, místo pobytu, případně adresu pro doručování a údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
 • vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna
 • vlastník bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je povinen také ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby (případně parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem), ve které se byt nachází a číslo bytu, případně jeho umístění v budově

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

od poplatku je osvobozena fyzická osoba

 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dále je od poplatku osvobozen

 1. poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a zároveň alespoň jeden z vlastníků je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
 2. poplatník narozený v příslušném kalendářním roce,
 3. poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu,
 4. poplatník zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší dobu v celém v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,

Poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí do 31.1.2024 podat Oznámení nároku na osvobození či úlevu i s příslušnými doklady prokazujícími nárok. Formulář i potřebné informace jsou na internetové adrese www.spytihnev.cz

FORMULÁŘ:   Spytihněv ohlášení změn 2024 - slevy, osvobození od poplatku 

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruhem těchto údajů jsou následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, věk, adresa trvalého pobytu. 

Způsob úhrady poplatku:

Poplatek lze platit hotově na pokladně Obecního úřadu Spytihněv č.p. 359 v úřední a pokladní dny tj. pondělí a středa nebo převodem z účtu. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č.ú. 1407074399/0800, variabilní symbol a specifický symbol na vyžádání, resp. totožný s minulým rokem. 
Kontakt pro vyžádání platebních symbolů je: ou@spytihnev.cz

INFORMACE k problematice platby za odpad - změna legislativy k 1.1.2022

ZDE